ภาพประวัติศาสตร์แห่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ วันจันทร์ ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ วันเฝ้ารับเสด็จฯ สมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘