โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมสุวรรณภูมินิทรรศน์ ประจำปีการศึกษา 2562 ( TUPP OPEN HOUSE 2019) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์การศึกษา โดยมีการจัดแสดงผลงานวิชาการ นวัตกรรมการสอนของครู ผลงานนักเรียน และผลงานของกิจกรรมชมรมต่าง ๆ และการมีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแสดงความสามารถนักเรียน และกิจกรรมชมรมต่าง ๆ