นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2563 ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง ทั้งนี้มีครูเข้าร่วมการประกวดสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยรสารสนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับหนึ่ง 2 ท่านได้แก่

  1. นางสาวชุลีกร วงษ์จีน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  2. นายวาทิต ชาติไทย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ