โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เข้ารับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แบบบูรณาการประเด็นการนิเทศติดตามนโยบาย จุดเน้น และการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จาก ศน.สิริลักษณ์  วงศ์เพชร ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาศรีนครินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2