กิจกรรม English one day camp กิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1-ม.3