ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ได้รับการประกาศจัดตั้งจากสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๒ โดยนายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต๒ ซึ่งได้รับความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ใช้อักษรย่อ “ต.อ.พ.ภ.” เป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในลำดับที่ ๙ จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา สถานที่จัดตั้งโรงเรียน มีเนื้อที่ จำนวน ๑๙ ไร่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๗๗๗๗ ตั้งอยู่ที่ซอยร่มเกล้า ๑๗ ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากการบริจาคที่ดินของ นายอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และครอบครัวประกอบด้วย นายพงศ์ภพ งามอัจฉริยะกุล นายชาย งามอัจฉริยะกุลและนางสาวขวัญจิตร์ อุดมสุขนิรันดร ซึ่งในปี ๒๕๕๑ ก่อนที่จะบริจาคที่ดินดังกล่าวนายอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล ได้แสดงเจตนาบริจาคที่ดินจำนวน ๑๑ ไร่ บริเวณใกล้เคียงกันเพื่อก่อตั้งโรงเรียน แต่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ในสมัยนั้น

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ คุณหญิงสุชาดา ถิรวัฒน์ ประธานคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้สอบถามความ
คืบหน้าของการบริจาคที่ดินแปลงเดิมที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ จึงประสานกับนายอุดม พรมพันธ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และนายสมพงษ์ พลสูงเนิน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เพื่อขอรับบริจาคที่ดินแปลงใหม่ก่อตั้งเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ นายอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล ได้แสดงเจตนาบริจาคที่ดินจำนวน ๑๕ ไร่ แต่ก็ไม่ผ่านความเห็นชอบเนื่องจากที่ดินดังกล่าวไม่ครบตามเกณฑ์การจัดตั้งโรงเรียน นายปรีชา จิตรสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๒ จึงมอบหมายให้นายวีรพงศ์ เดชบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 5

กรุงเทพมหานครเขต ๒ ประสานขอที่ดินเพิ่มอีก ๑ ไร่รวมเป็น ๑๖ ไร่ จากนั้น นายอุดม พรมพันธ์ใจ ได้มอบหมายให้นายสุรเดช กาญจนประเสริฐ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ นายธรรมรงค์ ฤทธิโชติข้าราชการครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประสานกับนายสมพงษ์ พลสูงเนิน เพื่อขอรับ บริจาคที่ดินเพิ่มจากนายอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุลและครอบครัวอีก ๓ ไร่ รวมเป็น ๑๙ ไร่ เพื่อก่อตั้งโรงเรียนจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อสร้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในการก่อสร้างเป็นเงิน ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผูกพันปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘
เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ๕ ชั้น ตั้งอยู่ที่ซอยร่มเกล้า ๑๗ ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และได้รับงบประมาณ ผูกพันในปีต่อไปจนเสร็จสมบูรณ์ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามกรอบงบประมาณเดิม ๒๕๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ได้รับการประสานงานจาก นายสมพงษ์ พลสูงเนินอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ว่า คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้สอบถามความคืบหน้าของการบริจาคที่ดินแปลงเดิมที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ นายสมพงษ์ พลสูงเนิน จึงได้นำเรื่องหารือ นายอุดม พรมพันธ์ใจถึงการก่อตั้งโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และได้รับความเห็นชอบจึงได้ประสานงาน นายอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล เพื่อขอรับบริจาคที่ดินแปลงใหม่ก่อตั้งเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนที่ ๙ และขอใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ”โดยนายอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุลได้แสดงเจตนา บริจาคที่ดินจำนวน ๑๕ไร่ ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๒ (เดิม)พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ดินดังกล่าวไม่ครบตามเกณฑ์การจัดตั้งโรงเรียน นายปรีชา จิตรสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๒ (เดิม) จึงได้มอบให้ นายวีรพงศ์ เดชบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ไปประสานงานเพื่อขอที่ดินเพิ่มได้อีก ๑ ไร่ รวมเป็น ๑๖ ไร่ จากนั้น นายอุดม พรมพันธ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้มอบหมายให้ นายสุรเดช กาญจนประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนายธรรมรงค์ ฤทธิโชติ ข้าราชการครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ ประสานงาน นายสมพงษ์ พลสูงเนิน เพื่อเจรจากับ นายอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล เพื่อขอที่ดินเพิ่มและได้รับการบริจาคที่ดิน เพิ่มขึ้นอีก ๓ ไร่ รวมเป็นจำนวน ๑๙ ไร่

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เริ่มรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตามแผนการรับนักเรียนในปีแรก ๕ ห้องเรียน จำนวน ๒๔๙ คน อาศัยสถานที่เรียน ที่อาคารสามทศวรรษ ต.อ.พ. เฉลิมพระเกียรติ ฯ ๘๐ พรรษา ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการก่อนเป็นเวลาประมาณ ๒ – ๓ ปี จนกว่าการก่อสร้างอาคารจะแล้วเสร็จ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ใช้ตราพระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนได้เช่นเดียวกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล.๐๐๐๒/๑๖๕๒ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๒๑ และมีปรัชญาของโรงเรียนเช่นเดียวกัน คือ “ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม”

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๒ ได้แต่งตั้ง นายสุรเดช กาญจนประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายสมพร สังวาระ ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เป็นผู้ผลักดันให้โรงเรียน
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องการก่อสร้าง การประเมินภายนอกและคุณภาพด้านการจัดการศึกษา

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ได้รับคำสั่งให้มา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิและได้ มาปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยได้เข้ามาดูแลความคืบหน้าในการ ก่อสร้างจนเฟส A แล้วเสร็จในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ และเฟส B แล้วเสร็จใน วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ทำให้โรงเรียนมีความพร้อมในการย้ายมาที่ตั้งใหม่ในปี การศึกษา ๒๕๖๐

ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ได้เริ่มการเรียนการสอนในที่ตั้งใหม่เป็นวันแรกโดยในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เปิดทำการ เรียนการสอนทั้งหมด ๔ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรทั่วไป หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ หลักสูตรทวิศึกษา มีนักเรียน ทั้งสิ้น ๑,๑๔๓ คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น ๘๘ คน