คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน

นางสาวขวัญจิตร์ อุดมสุขนิรันดร
นางสาวขวัญจิตร์ อุดมสุขนิรันดรประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พลอากาศตรี ม.ล.เฉกฉันท์ เกษมสันต์
พลอากาศตรี ม.ล.เฉกฉันท์ เกษมสันต์ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายภักดี คงดำ
นายภักดี คงดำผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิญญู วศินธนสาร
นายวิญญู วศินธนสารผู้ทรงคุณวุฒิ
นางรัชนิดา ชิดสิน
นางรัชนิดา ชิดสินผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอิทธิพล บุญอารีย์
นายอิทธิพล บุญอารีย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.พรชัย อินทร์ฉาย
ดร.พรชัย อินทร์ฉายผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.คมสัน มาลีสี
รศ.ดร.คมสัน มาลีสีผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพงศ์กฤษฏ์ คำราชา
นายพงศ์กฤษฏ์ คำราชาผู้แทนผู้ปกครอง
นางสาวนันทวัน ตอบงาม
นางสาวนันทวัน ตอบงามผู้แทนครู
นางสาวสุมิตตา สำเร็จวาณิชย์
นางสาวสุมิตตา สำเร็จวาณิชย์ผู้แทนองค์กรชุมชน
นางโสภา อมราศรัยศรี
นางโสภา อมราศรัยศรีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายสุรเดช กาญจนประเสริฐ
นายสุรเดช กาญจนประเสริฐผู้แทนองค์กรศาสนา
ผศ.ดร. สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
ผศ.ดร. สิริวัฒน์ ศรีเครือดงผู้แทนองค์กรศาสนา
นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ
นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณกรรมการและเลขานุการ

กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คุณหญิง ดร.ณัษฐนนท  ทวีสิน
คุณหญิง ดร.ณัษฐนนท ทวีสิน
นายวิชาญ มีนชัยนันท์
นายวิชาญ มีนชัยนันท์
นายอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล
นายอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล
ดร.ธีรรัตน์	สำเร็จวาณิชย์
ดร.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์
รศ.ดร.อนุชิต จารุวนาวัฒน์
รศ.ดร.อนุชิต จารุวนาวัฒน์
รศ.ดร.กิติพงศ์ มะโน
รศ.ดร.กิติพงศ์ มะโน
นายธีระพงศ์ นิยมทอง
นายธีระพงศ์ นิยมทอง
นางจิตตราณี ประสงค์เจริญ
นางจิตตราณี ประสงค์เจริญ
นายสมพงษ์ พลสูงเนิน
นายสมพงษ์ พลสูงเนิน
ดร.อุดม พรมพันธ์ใจ
ดร.อุดม พรมพันธ์ใจ
พระสิทธิ สิงหเสนี
พระสิทธิ สิงหเสนี
นายไพรัช แสงทอง
นายไพรัช แสงทอง
นายบรรลือชัย ผิวสานต์
นายบรรลือชัย ผิวสานต์
คุณศิรินา ปวโรฬารวิทยา
คุณศิรินา ปวโรฬารวิทยา