คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน

นางสาวขวัญจิตร์ อุดมสุขนิรันดร
นางสาวขวัญจิตร์ อุดมสุขนิรันดรประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดร.อุดม พรมพันธ์ใจ
ดร.อุดม พรมพันธ์ใจผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมพงษ์ พลสูงเนิน
นายสมพงษ์ พลสูงเนินผู้ทรงคุณวุฒิ
นายไพโรจน์ จันทรอด
นายไพโรจน์ จันทรอดผู้ทรงคุณวุฒิ
นายบรรลือชัย ผิวสานต์
นายบรรลือชัย ผิวสานต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางรัชนิดา ชิดสิน
นางรัชนิดา ชิดสินผู้ทรงคุณวุฒิ
นายณธร เนตร์เมือง
นายณธร เนตร์เมืองผู้ทรงคุณวุฒิ
Your Content Goes Here
นางปภัสรา เชาวน์ชวานิล
นางปภัสรา เชาวน์ชวานิลผู้แทนผู้ปกครอง
Your Content Goes Here
นางสาวนันทวัน ตอบงาม
นางสาวนันทวัน ตอบงามผู้แทนครู
นางสาวสุกฤตา มั่นคง
นางสาวสุกฤตา มั่นคงผู้แทนศิษย์เก่า
Your Content Goes Here
นางสาวสุมิตตา สำเร็จวาณิชย์
นางสาวสุมิตตา สำเร็จวาณิชย์ผู้แทนองค์กรชุมชน
นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง
นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมืองผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Your Content Goes Here
พระสิทธิสิงหเสนี
พระสิทธิสิงหเสนีผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
พระครูศรีปทุมาภินันท์
พระครูศรีปทุมาภินันท์ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ
นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณกรรมการและเลขานุการ

กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

พลอากาศตรี ม.ล.เฉกฉันท์ เกษมสันต์
พลอากาศตรี ม.ล.เฉกฉันท์ เกษมสันต์ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายภักดี คงดำ
นายภักดี คงดำผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิญญู วศินธนสาร
นายวิญญู วศินธนสารผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอิทธิพล บุญอารีย์
นายอิทธิพล บุญอารีย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.พรชัย อินทร์ฉาย
ดร.พรชัย อินทร์ฉายผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.คมสัน มาลีสี
รศ.ดร.คมสัน มาลีสีผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพงศ์กฤษฏ์ คำราชา
นายพงศ์กฤษฏ์ คำราชาผู้แทนผู้ปกครอง
นางโสภา อมราศรัยศรี
นางโสภา อมราศรัยศรี
นายสุรเดช กาญจนประเสริฐ
นายสุรเดช กาญจนประเสริฐ
ผศ.ดร. สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
ผศ.ดร. สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
คุณหญิง ดร.ณัษฐนนท ทวีสิน
คุณหญิง ดร.ณัษฐนนท ทวีสิน
นายวิชาญ มีนชัยนันท์
นายวิชาญ มีนชัยนันท์
นายอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล
นายอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล
ดร.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์
ดร.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์
รศ.ดร.อนุชิต จารุวนาวัฒน์
รศ.ดร.อนุชิต จารุวนาวัฒน์
รศ.ดร.กิติพงศ์ มะโน
รศ.ดร.กิติพงศ์ มะโน
นายธีระพงศ์ นิยมทอง
นายธีระพงศ์ นิยมทอง
นางจิตตราณี ประสงค์เจริญ
นางจิตตราณี ประสงค์เจริญ
นายไพรัช แสงทอง
นายไพรัช แสงทอง
คุณศิรินา ปวโรฬารวิทยา
คุณศิรินา ปวโรฬารวิทยา
รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ
รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ
Your Content Goes Here