ดร.บรรจบ ภูโสดา

ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ปัจจุบัน )

นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ

ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ (๒๗ ต.ค. ๒๕๕๗ – ๓๐ ก.ย ๒๕๖๖ )

 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์มะขาม จังหวัดจันทบุรี
 • ระดับมัธยมศึกษาและฝึกหัดครู (ปกศ.ต้น) สอบคัดเลือกได้ทุนไปศึกษาต่อที่ วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
 • ระดับประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) ศึกษาด้วยตนเองโดยการอ่านและการสอบ
 • การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
 • นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พบ.ม.) วิชาเอกการบริหารโครงการและนโยบาย คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา (สอนต่อเนื่องปีการศึกษาละ 3 ภาคเรียน) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 จนถึงปัจจุบัน ในวิชาการวางแผนและการบริหารโครงการ วิชาการวิเคราะห์งาน วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ วิชาการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี
 • เป็นที่ปรึกษาสาระนิพนธ์ และเป็นอาจารย์นิเทศของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการและประเมินโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์
 • เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการตรวจรายงานและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับวุฒิสภา (ปี พ.ศ. 2543-2544)
 • เป็นเลขาธิการสมาคมผู้บริหารการศึกษาปราจีนบุรี (ปี พ.ศ. 2546-2548)
 • เป็นกรรมการสภาองค์กรวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2546-2547)
 • เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี (ปี พ.ศ. 2547-2549)
 • เป็นที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร (ปี พ.ศ. 2547-2548)
 • เป็นที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปี พ.ศ. 2547-2548)
 • ผ่านการศึกษาดูงานด้านการศึกษาจากประเทศจีน เวียดนาม สิงคโปร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นายสมพร สังวาระ

ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ (๓๐ ก.ค. ๒๕๕๕ – ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๗ )

นายสุรเดช กาญจนประเสริฐ

ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ (๑๑ เม.ย. ๒๕๕๔ – ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๕ )

นายอุดม พรมพันธ์ใจ

ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๑๘ เม.ย. ๒๕๕๔ )