ขอให้นักเรียนระดับชั้นม.2, 3, 5, 6 ปีการศึกษา 2564 ตรวจสอบห้องเรียนของตนเอง และเข้ารับหนังสือตามห้องเรียนที่กำหนด