ขอให้นักเรียนระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ตรวจสอบลำดับของตนเอง และตรวจสอบกำหนดการถ่ายภาพ และมาถ่ายภาพตามช่วงเวลาที่กำหนด 

ให้นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนและเตรียมบัตรประชาชนมาเพื่อยืนยันตัวตน