* ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามมาตรการที่โรงเรียนกำหนดอย่างเคร่งครัด*