ขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีกำหนดการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จฯมาทรงเปิดอาคารเรียน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถติดต่อขอมอบทุนการศึกษาและอ่านรายละเอียเพิ่มเติมได้จากเอกสารด้านล่าง