ระดับชั้น ม. 1

ระดับชั้น ม. 4

แนบเอกสารเพิ่มเติม กรณีแนบเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน (คลิก)

กลุ่มไลน์ Open Chat สำหรับสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร (คลิก)

*ระบบรับสมัครนักเรียน จะเปิดระบบเวลา 08.30 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

และปิดระบบเวลา 16.30 น. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566**