*** ขอให้นักเรียนและท่านผู้ปกครองอ่านรายละเอียด ประกาศ ,ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบและตารางสอบให้ชัดเจน ***