รายงานตัว วันที่ 9 มีนาคม 2566

มอบตัวและชำระเงิน วันที่ 10 มีนาคม 2566

*โปรดอ่านข้อมูลในประกาศให้ครบถ้วน*

ระดับชั้น ม.1

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ EP 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ Gifted

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ วิจัยและเทคโนโลยี

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ศิลปะ 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ อาหาร การโรงแรมและภาษาเพื่อการสื่อสาร 

ระดับชั้น ม.4

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ EP 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ IEP

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ศิลปะ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ อาหาร การโรงแรมและภาษาเพื่อการสื่อสาร