***ขอให้ผู้เข้าสอบทุกโครงการ ม.1 และ ม.4 เข้าแถวรวมกันที่หน้าเสาธง เวลา 07.15 น.***

ระดับชั้น ม .1

ระดับชั้น ม.4