ขอให้นักเรียนดูผลการสอบจัดชั้นเรียนและเช็ครายชื่อนักเรียนแยกตามห้องเรียน