• ขอให้นักเรียนเดินทางมาถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบ 1 ชั่วโมง
  • อุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ ได้แก่ ดินสอดำ 2B ยางลบ กบเหลาดินสอ ปากกาลูกลื่น