ให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบจัดชั้นเรียน

และเตรียมความพร้อมตามคำแนะนำ เพื่อให้การสอบจัดชั้นเรียนเป็นไปด้วยความราบรื่น