ม.1 มอบตัววันที่ 2 เมษายน 2565

ม.4 มอบตัววันที่ 3 เมษายน 2565

*** โปรดมามอบตัวตามลำดับและช่วงเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้ และจัดเรียงเอกสารให้ครบถ้วน

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการมอบตัว***