ขอให้ผู้ปกครองอ่านประกาศอย่างละเอียดและมาดำเนินการรายงานตัวและมอบตัวตามวันเวลาที่กำหนดในประกาศ