ขอให้ผู้ปกครองอ่านประกาศอย่างละเอียดและมาดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนด