*ขอให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ และเตรียมหลักฐานการเข้าสอบ บัตรนักเรียนให้พร้อมในวันสอบ