ม.1 มอบตัววันที่ 2 เมษายน 2565

ม.4 มอบตัววันที่ 3 เมษายน 2565

**โปรดมามอบตัวตามลำดับและช่วงเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้ในช่องหมายเหตุ และจัดเรียงเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการมอบตัว**

***ยึดลำดับการมอบตัวจากรายชื่อในประกาศฉบับนี้เท่านั้น***