แผนการฝึก นศท. ชั้นปีที่ 1 – 3 ส่วนกลางและระบบรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

(กรณีสถานศึกษาเปิดเรียน 1 กรกฎาคม 2563 )

สอบถามเพิ่มเติม ครูสุเมต โพธิ์คง 083 685 8545 หรือ ครูศุภกร เลิศอุทัย 086 555 4226