ขอแสดงความยินดีกับครูธันย์ สุวรรณ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ได้รับรางวัล Category Awarde Winnner ระดับประเทศ สาขา Knowledge Building ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ จากงาน Microsoft Innovative Teachers Leadership Awards 2019 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช