ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิที่เข้ารับโล่รางวัล จาก ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการในการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพชรน้ำหนึ่ง สพม.2 วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ประกอบด้วยรางวัลดังนี้

ผู้อำนวยการศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม

นายวรพล ศรีเทพ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม

นางสาวประภัสสร แจ่มจำรัส ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม