ชมรมรวมน้ำใจพระเกี้ยวน้อย จัดพิธีประทานรางวัลคุณความดีจากสมเด็จพระญาณสังวน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประจำปี 2562 แก่คุณครู และนักเรียน จากโรงเรียนในเครือพระเกี้ยวน้อย 5 โรงเรียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ได้พิจารณาครูที่ประกอบคุณงามความดีให้กับโรงเรียน ทุ่มเทมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ มีผลงานดีเด่น เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมและหมู่คณะ จำนวน 5 คน ได้แก่

 1. นายเฉลิมพันธ์ กองเพชร ครูกลุ่มสาระฯ ศิลปะ
 2. นายภูธเรศน์ พรประสิทธิ์ ครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
 3. นางสาวปวีณา ลาสงยาง ครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
 4. นางสาวอติอร ตัญกาญจน์ ครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
 5. นางสาวอาภัสรา ชัยดินี ครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

นักเรียนที่ประกอบคุณงามความดี ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน จำนวน 2 คน

 1. นางสาวณัฐพิมล แต้มลึก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. เด็กหญิงอิสรียา ดิษฐสุวรรณ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิคัดเลือกนักเรียนที่ประกอบคุณงานความดีในด้านต่าง ๆ เพื่อรับเกียรติบัตรนักเรียนความดีจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

 1. ด้านความเป็นผู้นำ
  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : นายรวิสุต เครือวณิชธรรม
  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : เด็กหญิงบงกช แก้ววิเศษ
 2. ด้านการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมและโรงเรียน
  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : นายวรากร วรรณคำ
  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : เด็กชายภัทรดนัย คงมาก
 3. ด้านการนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนทางวิชาการ
  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : นางสาวกิตติวรา โฮมทุมมา
  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : เด็กหญิงปภาดา จัทราภิรมย์
 4. ด้านความสามารถทางกีฬา
  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : นายคุณาพงศ์ เตชะ
  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : เด็กชายนภวิชญ์ เตชะ