นายอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล

ผู้อุปถัมป์โรงเรียนและที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

” โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เป็นสถานที่เตรียมพร้อมความพร้อม ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ และเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงต่อไป โรงเรียนแห่งนี้พรั่งพร้อมไปด้วยห้องเรียนมาตรฐาน ประกอบด้วยห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งข้าพเจ้าเกิดความภาคภูมิใจ ที่ได้มีส่วนร่วมในการบริจาคที่ดิน ในการก่อตั้งโรงเรียน เพื่อสืบสานปณิธาน ที่ข้าพเจ้าใฝ่ฝันคือ เจริญตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ข้าพเจ้าเคารพรักยิ่งชีวิต ข้าพเจ้าอยากให้มีสถานศึกษาที่มีคุณภาพดีแก่เยาวชน ในเขตพื้นที่ร่มเกล้าอีกแห่งหนึ่ง เพื่อหนุนนำเยาวชนให้เติบโตขึ้นเป็นเยาวชนที่ดี มีคุณธรรม มีคุณภาพต่อสังคมประเทศชาติต่อไป” 

นางสาวขวัญจิตร์ อุดมสุขนิรันดร

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

” ข้าพเจ้า ในฐานะประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความปลาบปลื้มที่ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้บริจาคที่ดินให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวรรณภูมิ เพื่อเป็นสถานเพาะบ่มความรู้ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ คู่คุณธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ หลังจากที่โรงเรียนได้รับการบริจาคที่ดิน ได้ก่อสร้างอาคารเรียน ปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ และเริ่มรับสมัครนักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมกับย้ายนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เดิม ที่ได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการในการจัดการเรียนการสอน มาเปิดทำการเรียนการสอน ณ. สถานที่ตั้งใหม่ในปีการศึกษา 2560″