เกี่ยวกับโครงการ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิจึงได้จัดทำเอกสารหลักสูตร สถานศึกษา โครงการจัดเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษา อังกฤษ (English Program) และดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอน พัฒนา ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้มีคุณภาพด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการ ดำเนินชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีคุณลักษณะและศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizens) ที่มี คุณภาพตามมาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์

“สถานศึกษาชั้นนำ เน้นการวิจัย สร้างและพัฒนานวัตกรรม สู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน”

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
  • เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียนและเป็น พลโลกที่มีศักยภาพ
  • เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิให้เทียบเคียง มาตรฐานสากล

จุดเด่นของหลักสูตร

  • จัดรายวิชาหลากหลายเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียน และพัฒนา ผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
  • จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งภายในและภายนอก โรงเรียน เช่น ค่ายวิชาการและทักษะชีวิต การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ กิจกรรม พัฒนาภาษาอังกฤษทั้งในและนอกประเทศ
  • ส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้น การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้วยการทำโครงงานอย่างน้อย ๑ โครงงานในแต่ละปีการศึกษา