เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนในทุก ๆ ด้านและเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เป็นพิเศษ คุณสมบัติของผู้เรียนควรเป็นนักเรียนที่มีความสามารถ พิเศษทั้งทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สามารถคิดค้น พัฒนา เลือกและใช้ เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ ทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม ตลอดจน ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างจริงจัง

หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้รับการ อนุญาตให้ใช้หลักสูตรจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท.)

มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมหลักสูตรให้กับนักเรียนในวันและ เวลานอกราชการ โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอุดมศึกษา โดยแบ่งตาม รายวิชา คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย