กิจกรรมภายในโรงเรียน

มอบรางวัลและเกียรติบัตรจากกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 13 ปี