ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายในหลวง รัชกาลที่ 10 และวิจัยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2