รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบโครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับชั้นประถมศึกษา (คลิก) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษา (คลิก)