ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1- ม.3 ฝึกซ้อมโดยครูวาทิต  ชาติไทย

  1. ด.ช. ติณณภพ คำผล
  2. ด.ญ. พชิรา ปัญญาศรีวินิจ
  3. ด.ช. วิชชากร มีนะโยธิน
  4. ด.ช. ชิฑากร​ ภักดีวัฒนะกุล​
  5. ด.ช. คชา สวัสดิพิศาล
  6. ด.ช.กันตภณ สูงเพีย