กิจกรรมในโรงเรียน2022-04-05T15:42:32+00:00

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน เด็กชายชีระวิทย์ ไวทยานนท์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นยุวชนอายุ 14 ปีชาย

กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ วิจัย และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.2

กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ วิจัย และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1

โครงการ “ติวเข้ม เติมเต็มความรู้ สู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” โดยวิทยากร อ.คมจักร คริมาธัญสร (ครูพี่โดม) รายวิชา สังคมศึกษาฯ

โครงการ “ติวเข้ม เติมเต็มความรู้ สู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” โดยวิทยากร อ.ธนากรณ์ อุ่นพินิจ (ครูพี่อูม) รายวิชา วิทยาศาสตร์

โครงการ “ติวเข้ม เติมเต็มความรู้ สู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” โดยวิทยากร อ.พิพัฒน์ วัฒนอุตสาหพงษ์ (ครูพี่ต้อม) รายวิชา คณิตศาสตร์