กิจกรรมในโรงเรียน2022-04-05T15:42:32+00:00

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

การประกวดสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนและการนำเสนอการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปีการศึกษา 2565