ประกาศ

ประกาศ2019-12-12T03:50:25+00:00

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบโครงการทดสอบเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนประถมศึกษา (TUPP PRE TEST) ปีการศึกษา 2564 โครงการห้องเรียนพิเศษ

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ วิจัยและเทคโนโลยี โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) หากไม่พบชื่อ กรุณาติดต่อ 02 130 6442

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เนื้อหารายวิชาสอบปลายภาค ม.3 เนื้อหารายวิชาที่สอบปลายภาค ม.6

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2564

การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (ฉบับที่ 4)

ประกาศการเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (ฉบับที่ 4 ) บันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ขอเรียน onsiteต่อเนื่อง บันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ขอเรียน onlineต่อเนื่อง บันทึกข้อความขอย้ายวันเรียน

การงดกิจกรรมเรียนเสริมศักยภาพวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนห้องเรียนปกติ

ประกาศ การงดกิจกรรมเรียนเสริมศักยภาพวันเสาร์ ลิงก์กรอกข้อมูลการขอเงินคืนจากโรงเรียน ในกรณีชำระค่าเรียนเสริมศักยภาพวันเสาร์แล้ว

รายละเอียดการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพเพิ่มเติม นอกเหนือเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป ฯ

รายละเอียดค่การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ลิงก์กรอกข้อมูลขอผ่อนผันการชำระค่าเล่าเรียน ลิงก์กรอกข้อมูลแสดงหลักฐานการชำระเงิน   **หมายเหตุ** 1.  [...]