ห้องเกียรติยศ2019-06-23T09:30:29+00:00

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน เด็กหญิงศิวัชญา ดีจังวิภาต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลใกล้ธงหลุมพาร์ 3

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน เด็กหญิงสาทิดา มะโนภักดิ์ ได้รับการพิจารณาเป็น “เยาวชนผู้ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม” ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน เด็กหญิงชญาดา ทัพพาภิกิณกุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 9-14 ปี การประกวดดนตรี (เปียโน)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน เด็กหญิงชญุดา ทัพพาภิกิณกุล ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวเปียโน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน เด็กหญิงสุชานันท์ อินทร์แจ้ง การแข่งขันกีฬาเทควันโดประเภทท่ารำพุ่มเซ่