ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 120 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง

2024-04-17T08:27:07+00:00

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-10-05T01:55:26+00:00