ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางภาษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการทา(PDF File)